Update Coronavirus (COVID-19)

Beste ouder(s),
VANAF 2 JUNI GELDT …
– Het OLVP-kleuteronderwijs wordt voltijds heropgestart. Kleuters kunnen dus de hele week naar school. De noodopvang vervalt.
– De klasgroep wordt de contactbubbel. Deze klasbubbels behouden we wel tot het einde van het schooljaar.
– We passen geen social distancing toe.
– Mondmaskers voor personeelsleden zijn alleen verplicht bij contact met andere volwassenen (collega’s, ouders …).
– We blijven handhygiëne toepassen.
– Instappers kunnen ook mee starten in de klas.
– De klassen worden regelmatig verlucht.
OVERZICHT KLASDAG…

 • Vanaf 8u00 :
  – Toverplein – Driesstraat: kleuters worden door de leerkrachten opgehaald aan de automatische deur. Ouders komen de school niet in!
  – Tovertuin – Houtenmolenstraat : kleuters worden opgesplitst in een groep op de speelplaats en een groep op de grasweide.
 • Vanaf 8u40: start van de ontwikkelingsactiviteiten in de klasbubbel met bijzondere aandacht voor de ontbrekende doelstellingen van het schooljaar.
 • Elke klas(bubbel) mag beurtelings apart buiten spelen. (voor- en namiddag, over de middag)
 • Boterhammen eten gebeurt in de klas(bubbel) vanaf 11u30 of later. Je mag ook water meegeven met je kleuter in een PET-fles of goed afsluitbare drinkbeker.
 • Einde van de ontwikkelingsactiviteiten om 15u40. De kleuters worden naar het Driesplein gebracht en daar opgehaald,

  AANDACHTSPUNTEN…
  – Voor je naar school komt, meet je de temperatuur van je kleuter(s). Zieke kleuter(s) blijven thuis ! Bij de minste twijfel kan je gevraagd worden je kleuter op te halen. De directie belt eerst de moeder, dan de vader, ten slotte derden. Bij het vermoeden van een besmetting wordt de school voor een periode gesloten in overleg met de CLB-arts en/of arbeidsarts. Indien de test negatief is of na een periode van quarantaine wordt de school terug opgestart.
  – De ouders blijven met hun kleuters op het Driesplein, rekening houdend met social distancing, tot de begeleidende juf/meester de kleuters komt ophalen/afzetten.
  – De deuren van de school (TP) blijven vast. Je dient aan te bellen.
  – Juf Els Delye (pippeloentjesklas) werd vervangen door juf Reine Michiels tot het einde van het schooljaar.
  – Geen knuffels of speelgoed meebrengen naar school.

  VERDERE INFO…
  o Indien gewenst, wordt er een oudercontact georganiseerd in de loop van de maand juni 2020. Dit kan aangevraagd worden aan de klastitularis via het contactformulier van onze website.
  o De kijkdag (integratiemoment) voor de oudste kleuters in de lagere school is afgeschaft. Dit lukt echt niet wegens de verplichte klasbubbels.
  o Voor een bezoek van de oudste kleuters met hun ouders in de lagere school is het nog even afwachten. Het opendeurmoment van donderdag 27 augustus van 19 tot 20uur in de lagere school valt te onthouden.
  Vragen liefst via mail (directie@olvpks.be) en telefoon (03/889 44 26 – dringend 0476/899110).

  Het OLVP Kleuterteam

SCHOOLNIEUWSBRIEF UPDATE 18 MEI 2020  FAQ OUDERS

Welke ontwikkelingsdoelstellingen wil de school nog bereiken en hoe? (zolang de school gesloten is) :

 • Dat is zeer afhankelijk van klas tot klas. En van kleuter tot kleuter. Iedere leerkracht weet welke ontwikkelingsdoelen hij/zij nog wil/moet/kan bereiken. Er is duidelijk gevraagd daarop in te zetten tijdens de periode van de preteaching.(tot voorlopig eind mei)
 • Elke leerkracht is hier zelf mee bezig door kleuters te prikkelen met uitdagende taken via bundels, praatbox, whatsapp. Ook op onze de website in de toverkrant staan heel wat opdrachten die kinderen in hun ruimtelijke ontwikkeling, auditieve en visuele vaardigheden, motorische vaardigheden, … prikkelen. Het team bewaakt een evenwichtig aanbod.
 • De leerkrachten van de oudste kleuters zullen op de school(leer)rijpheid mikken,  het klaar maken  naar het eerste leerjaar toe. De preteaching moet vooral tegemoet komen aan de beginnende geletterdheid, aanvankelijk rekenen en het schrijven (klein- en grootmotoriek). 

Korte samenvatting van wat en hoe voor welke klas + extra info voor kleuters met verhoogde zorg.

 • Hier kunnen de klasjuffen het beste antwoord op geven. Elke juf/meester heeft  een cockpit. Dit is een samenvatting van de doelstellingen (per onderwijsleerdomein)  die al bereikt werden of wat nog niet bereikt zijn. Leerkracht weten heel concreet welke doelstellingen nog te behalen zijn. 
 • Bijzondere aandacht gaat naar de kleuters met verhoogde zorg. Deze worden goed opgevolgd. 
 • Juffen zorgen ervoor dat de bundels bij alle kleuters terechtkomen. De voelsprieten staan op scherp om hulpbehoevende gezinnen op te bellen, aan te spreken, samen na te denken

Je moet het kind in zijn totaliteit bekijken. Leren is een proces…

 • Concreet  in de ontwikkelingsdomeinen :
 • Motorische ontwikkeling (grove en fijnmotoriek) : lopen, klimmen, gooien, huppelen..voorkeurshand, tekenen, scheuren, knippen,…juiste pengreep, ooghandcoördinatie 
 • Voorbereidend rekenen (tellen, begrippen, hoeveelheden, ordenen, sorteren, sorteren volgens eigenschap…)
 • Cognitieve vaardigheden/zelfsturing : begrijpen van opdrachten/vragen kunnen stellen; begrippen tijd ; kleurenkennis ; geheugen ; 
 • Taal- en spraakontwikkeling : spreken, luisteren, woordenschat, begrippen, correct taalgebruik en zinsbouw, goede articulatie
 • Voorbereidend lezen en schrijven : omgaan met letters, visueel en auditief ; herkennen en ontdekken ; het onderscheid zien tussen kleine verschillen en details ; opvolging van elementen zien; verschillen zien…
 • Auditieve vaardigheden : weten wat je hoort : verschillen opmerken en gelijkenissen tussen klanken ; analyseren van klanken ; synthese van klanken
 • Werkhouding : zelfstandigheid, goede zithouding, problemen oplossen, motivatie, hulp kunnen vragen, beurt afwachten,…
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling : omgaan met regels en afspraken, contacten leggen, weerbaar zijn,…
 • De onderdelen van de cito-toetsen geven weer wat een kleuter zoal moet kennen en kunnen om vlot te starten in het eerste leerjaar. Bij de meeste kleuters zijn deze toetsen gelukkig al afgenomen en zal er door de klasjuf een communicatie komen. Ouders kunnen de zorgcoördinator steeds aanspreken met vragen per mail (contactformulier), videochat, telefoon…

Wat de kleuters met verhoogde zorg betreft, veronderstellen we dat de betreffende ouders op de hoogte zijn. Het lijkt ons echter wenselijk dat er ook een communicatie van de leerkracht is, waarbij de doelstellingen en acties even worden toegelicht.

 • Dat staat voortdurend in de kijker. De klasjuf vult de brede basiszorg in via pakketten.

Via zorgcoördinator en klastitularis wordt de zorg verhoogd naar deze zorgkleuters toe.

De concrete acties en doelstellingen worden via handelingsplanning op maat verfijnd. Het CLB wordt daarbij ingeschakeld indien nodig.

 • Het team heeft al heel wat vragen gekregen en beantwoord. Het team legt contact, soms telefonisch, soms in direct contact aan de deur. 
 • Alle ouders met bijkomende bezorgdheden mogen STEEDS mailen (via contactformulier directie of zorgcoördinator) of bellen (03/889.44.26)

Op welke data hoopt de school, welke kleuterklassen open te stellen? (onder voorbehoud van de huidige planning van de overheid)

 • De Vlaamse regering besliste dinsdag 12 mei om de regels over de noodopvang op scholen en de buitenschoolse opvang gelijk te schakelen. Die laatste kreeg richtlijnen van het Agentschap Opgroeien die verschilden van het departement Onderwijs.
 • Na overleg met de GEES-experts werd beslist om de noodopvang in scholen te versoepelen voor de leeftijdsgroep 2,5- tot 6-jarigen. Vanaf 15 mei geldt voor de kleuteropvang op school én in de buitenschoolse opvang dat contactbubbels tot 20 kleuters mogelijk zijn. Anderhalve meter afstand houden is wenselijk, maar niet noodzakelijk, noch tussen leerlingen onderling, noch tussen leerlingen en begeleiders. Het dragen van een mondmasker is niet verplicht voor het personeel bij contact met de kleuters, wél bij contact met volwassene.
 • Afhankelijk van de veiligheidsraad en minister Ben Weyts. Wij hopen dat in juni 2020 een aantal klassen mogen heropenen op één of andere manier, in groepen van 20 kleuters, maar voorlopig blijven kleuterscholen enkel opvang doen. De leerkrachten staan te popelen om terug met de echte klaswerking te starten.

Als kleuters terug naar school mogen, hoe zal dit gebeuren?

 • Op basis van de risicoanalyse zullen er dan kleuterklassen komen van 8 kleuters(TP) à 10 kleuters (TT).(max per klasoppervlakte) Eventueel verhoogd tot 20. Er worden dan vaste contactbubbels (leerlingengroepen) gemaakt. 
 • De ouders moeten minimum 5 dagen op voorhand verwittigd worden. (indien mogelijk !)
 • De school heeft alle veiligheidsmaatregelen zo goed en zo kwaad als het kan voorbereid. 
 • We kunnen die social distancing met kleuters niet volledig waar maken, maar we doen ons best.(gels, mondmaskers/faceshields/ontsmetting klaslokalen…)
 • Elke dag komen er nieuwe richtlijnen bij en verandert er weer van alles….
 • We hopen in september 2020 met alle kinderen te kunnen starten. Veilig starten is onze eerste doelstelling. Daarna zal er aandacht zijn voor mens en mentale gezondheid. Dan kunnen we terug sociaal leren en ontwikkelen.

Op welke data worden er nog oudercontacten voorzien? Hoe?

 • Er is met het team afgesproken : in de loop van de maand juni.(digitaal liefst/indien nodig op school met de nodige veiligheidsmaatregelen. De juf/meester maakt de nodige afspraken.

Als de school niet meer herstart, kan er dan alsnog een afscheid/terugkomdagje voor de 3de kleuters worden georganiseerd? Wanneer?

 • Dit is moeilijk ook te voorspellen. Er mogen geen samenscholingen komen en alle evenementen groot of klein kunnen/mogen niet…we proberen creatief hierover na te denken. 

Huidig gevoel bij vele ouders: nu simpelweg eindigen zonder meer, is te abrupt voor vele kleuters. 

 • Dat vinden wij ook. We dienen de (dagelijkse) regelgeving en de richtlijnen te volgen..

Wanneer kunnen de 3de kleuters kennismaken met het 1ste leerjaar?

 • Liefst nog dit schooljaar… : bij opening van de kleuterschool in juni? Na afspraak met de directie lager onderwijs(zal gecommuniceerd worden via update schoolnieuwsbrief) ;   Een andere mogelijkheid : bij het begin van de maand juli eventueel. 
 • Zeker de opendeur niet vergeten : eind augustus donderdag 27 aug van 19 tot 20uur.

De werking voor volgend schooljaar?

We starten het schooljaar met de aangekondigde vernieuwingen van de uiteenzetting van maart 2020.

                        o    Vernieuwd pedagogisch project 2020 – 2021

Als OLVP Kleuterteam geloven we in de sterke groeikansen van elk kind : we werken aan alle ontwikkelingsdomeinen van de kleuter zoals we ze terugvinden in het nieuwe leerplan van het Verbond van Katholiek Basisonderwijs, ZILL (Zin In Leren, zin in Leven) genoemd. 

 • We streven als katholieke dialoogschool naar kwaliteitsonderwijs waarbij de kleuter centraal staat. We trachten een zo groot mogelijke betrokkenheid bij de kleuters te creëren waardoor zij zich gemotiveerd en geboeid gaan bezighouden met nieuwe uitdagingen  waarbij hun grens van individuele mogelijkheden en talenten zal aangesproken worden om zo de ontwikkeling te ondersteunen.
 • Daartoe creëren we een rijke en uitdagende leeromgeving met gedifferentieerd materiaalaanbod in de speelleerhoeken  waarbij elk kind zich kan ontplooien op zijn/haar tempo en niveau . De leerimpulsen en de leeromgeving zijn ervaringsgericht, kindgericht en creatief. Bij gemeenschappelijke belangstellingscentra doorheen de school wordt – na teamoverleg – een gerichte keuze gemaakt uit de verschillende ontwikkelingsvelden, -thema’s en generieke doelen. Hoekenfiches en ontmoetingsfiches (routines) geven een doelgerichte uitleg en duiding aan het vrije spelmoment en overgangsmomenten.
 • Naast betrokkenheid is het welbevinden van de kleuter een zeer belangrijk aspect. De kleuter moet zich goed voelen in de groep en  in contact met de juf.
 • We kiezen voor mengklassen/leefgroepen van 2.5 tot 5 jaar. Dit verhoogt de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van de kleuters.  Deze differentiatie geeft elk kind de mogelijkheid om zich optimaal te ontwikkelen naar zijn/haar kunnen. Dienstbaarheid is een belangrijk aspect binnen de mengklassen. Kinderen ontmoeten elkaar, leren van elkaar, werken samen en helpen  elkaar.    

Een goede begeleiding door de kleuterleerkracht en differentiatie zijn onze sleutelwoorden.

Hoe zal de school dit aanpakken?  Wat is het plan? 

FASE 1 OUDERS INFORMEREN (juni 2020)

De school zal een info-flyer verspreiden over de nieuwe werking. Desnoods zullen die  bussen. We zetten een ppt of filmpje op de website over de nieuwe werking. De nieuwe werking in zijn diverse facetten werd al uitgebreid positief besproken met het personeel. (verdeling groepen, praktische organisatie, …) Via de website en een mailing zullen we de werking uiteenzetten. 

FASE 2 GROEPENINDELING (IN DE LOOP VAN JUNI 2020)

Het team zit samen om heterogene groepen samen te stellen. Ze houden rekening met verschillende factoren. Ouders krijgen hier ook inspraak.

FASE 3 : START                 

Kennismaking tijdens het piepmoment van donderdag 27 augustus 2020.(18-19uur) Opstart in een veilige omgeving op dinsdag  1 september met veel aandacht voor het welbevinden in de groep.

FASE 4 : EVALUATIE (FREQUENT TIJDENS HET SCHOOLJAAR) De vernieuwingen grondig evalueren en eventueel bijsturen.

Verdere planning van het schooljaar zal afhankelijk zijn van de mogelijkheden die de school krijgt in tijden van corona, het departement en de veiligheidsraad. Data staan onder voorbehoud gepland in het schoolreglement.

Menggroepen

 Is dit voorlopig nog wel opportuun ?

 • De huidige contactbubbels zijn gek genoeg een goede oefening op menggroepen wat betreft dagelijkse routineactiviteiten en organisatie van spel.  Weliswaar met minder kleuters, maar veel ervaringskansen voor leerkrachten en de aanwezige kleuters in de opvang. 
 • Het gemotiveerd team staat momenteel sterk genoeg om de inzichten en vernieuwingen op wetenschappelijke basis te starten. We willen kwalitatief onderwijs op maat voor alle kinderen.
 • We rekenen op het vertrouwen van onze ouders.