Opvoedingsproject

Als OLVP Kleuterteam geloven we in de sterke groeikansen van elk kind : we werken aan alle ontwikkelingsdomeinen van de kleuter zoals we ze terugvinden in het nieuwe leerplan van het Verbond van Katholiek Basisonderwijs, ZILL (Zin In Leren, zin in Leven) genoemd.
            * We streven als katholieke dialoogschool naar kwaliteitsonderwijs waarbij de kleuter centraal staat. We trachten een zo groot mogelijke betrokkenheid bij de kleuters te creëren waardoor zij zich gemotiveerd en geboeid gaan bezighouden met nieuwe uitdagingen. Zo verleggen ze hun grens van individuele mogelijkheden en talenten om de ontwikkeling te ondersteunen.
            * Daartoe creëren we een rijke en uitdagende leeromgeving met gedifferentieerd materiaalaanbod in de speelleerhoeken waarbij elk kind zich kan ontplooien op zijn/haar tempo en niveau . De leerimpulsen en de leeromgeving zijn ervaringsgericht, kindgericht en creatief. Bij gemeenschappelijke belangstellingscentra doorheen de school wordt – na teamoverleg – een gerichte keuze gemaakt uit de verschillende ontwikkelingsvelden, -thema’s en generieke doelen. Hoekenfiches en ontmoetingsfiches (routines) geven een doelgerichte uitleg en duiding aan het vrije spelmoment en overgangsmomenten.
            * Naast betrokkenheid is het welbevinden van de kleuter een zeer belangrijk aspect. De kleuter moet zich goed voelen in de groep en in contact met de juf.
            * We kiezen voor mengklassen/leefgroepen van 2.5 tot 6 jaar. Dit verhoogt de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van de kleuters. Deze differentiatie geeft elk kind de mogelijkheid om zich optimaal te ontwikkelen naar zijn/haar kunnen. Dienstbaarheid is een belangrijk aspect binnen de mengklassen. Kinderen ontmoeten elkaar, leren van elkaar, werken samen en helpen elkaar.

Een goede begeleiding door de kleuterleerkracht en differentiatie zijn onze sleutelwoorden.

Als katholieke autonome kleuterschool brengen we elementen van christelijk geloven aan die betekenis kunnen hebben voor de kleuters. We willen de kinderen verwonderen in hun alledaagse leven. We vertellen uit het evangelie en leven het geloof voor in alledaagse ontmoetingen, de hartelijke omgang, specifieke uitbeeldingen en vieringen, religieuze traditionele gebruiken en feesten,….

In deze hectische maatschappij wil de kleuterschool juist een oase van rust zijn voor de kleuters.

Elke kleuter ontwikkelt zich op zijn eigen tempo. Bovendien hebben we aandacht voor de volgende waarden :

  • Respect te hebben voor het eigen kennen en kunnen, respect te hebben voor anderen door verdraagzaam te zijn, eerlijk en behulpzaam. Elkaar vertrouwen schenken, leren praten met elkaar, het positieve in elkaar ontdekken.
  • Leren functioneren in de kleutergroep door te luisteren, te helpen waar nodig
  • Zelfstandigheid willen we ook aanmoedigen
  • Weerbaar leren worden.
 • Gelukkig zijn binnen de klasgroep, zich geborgen voelen. We gaan uit vanuit de volgende principes tijdens ons opvoedingswerk :
 • Elk kind is uniek.
 • We moedigen alle kinderen op hun eigen niveau voortdurend aan.
 • We bouwen een interessant en boeiend klasmilieu op met voortdurend verrijkte leer- en werkhoeken. De leerkracht doet ertoe !
 • Ieder kind krijgt waarop het recht heeft ! Begeleiding op maat van elk kind.
 • De huidige media (computer, tablet) willen we als ondersteuning gebruiken.
 • De leerkracht heeft vooral aandacht voor het proces, in mindere mate voor het product.
 • Problemen zelfstandig leren oplossen, zelfsturing bevorderen !
 • We werken aan gelijke kansen voor iedereen !
 • De ouders zien we als de eerste en belangrijkste opvoeders. Daarom werken we aan een intensief onthaal en regelmatig contact. We hebben oog voor de kansarme kinderen en gezinnen. We proberen de communicatie en de band met deze ouders te versterken door ze persoonlijk uit te nodigen en kansen te creëren om het contact met de school te verhogen :
 • Via telefoon, geplande oudercontacten, onthaalmomenten, kennismakingsmomenten, praatcafés, dansafsluiters, schoolfeesten en informeel contact na afspraak in de klas.
 • Via e-mail(melding via website), (digitale)schoolnieuwsbrief, heen- en weermapje, website. (www.olvpks.be)
 • Via regelmatig overleg met ouders : maandelijkse ouderraadvergadering en driemaandelijkse schoolraad en de overlegraden uit de scholengemeenschap.Het zorgteam (klasjuf, eventueel zorgjuf, zorgcoördinator, CLB-medewerker, directie) bespreekt de kleuters met bijzondere aandacht met de betrokken ouders. We verzekeren een intensief contact. De professionele leerkracht in de klas blijft de spilfiguur voor de eerste hulp aan de zorgkleuter. Via handelingsgericht werken wil de school een vlot leerproces bewaken (testen-screening), voorkomen dat het incidenteel leren gehinderd wordt (preventie-stimulering) en ingrijpen na overleg met alle participanten om de ontwikkeling terug op gang te helpen.(compenseren-remediëren)De kleuterschool wil met zijn professioneel team aan elk kind een geborgen, veilige warme thuishaven geven waar een kind zich in alle rust kan ontwikkelen tot rijpheid naar de lagere school toe. De overstap naar de lagere school voorzien we via verschillende integratiemomenten en intensieve contacten.We kunnen niet van alle kinderen sterren maken, maar we kunnen er wel voor zorgen dat ze allemaal blijven schitteren.